Slider

Shërbime Kontabël & Outsourcing

Performance Consulting, HAT Finance

Shërbime Kontabiliteti dhe OutSourcing

Shërbimet e kontabilitetit zgjidhin objektivat dhe nevojat e cdo klienti për mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar. Angazhimi i një kontabilisti të jashtëm të besueshëm është një vendim i mirë biznesi për kompanitë e vogla dhe të mesme. Vetëm kompanitë e mëdha kanë mundësitë për të përballuar punësimin e kontabilistëve cilësor. Kostoja totale vjetore e një ekipi kontabilistësh të punësuar zakonisht është më e lartë se kostoja e shërbimeve të njëjta të ofruara nga HAT Finance.
Duke zgjedhur HAT Finance, ju do të keni mundësi për të marrë shërbime të drejtpërdrejta me nivel të lartë ekspertize.

Mbajtja e llogarive - Ngritja, permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te brendeshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin professional te personelit qe eshte ngarkuar me funksionimin e ketyre sistemeve. Ne ofrojmë për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani e specializuar për të mbajtur librat e tyre: mbajtje llogarie te shërbimeve të, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare.

Konsulenca Kontabile - Studio ofron ndihmë në vlerësimin e pajtueshmërisë me rregullat shqiptare të kontabilitetit, ndihmë për klientët me çështjet e kontabilitetit, të cilat ndikojnë aktivitetin e tyre të përditshme, këshilla për çështjet në lidhje me përpilimin e pasqyrave financiare për qëllime statusore ose për aksionarët mbajtjen e një cilësi të lartë të raportimit financiar strukturës. Ekipi ynë i ndihmon klientët takim të ri me standardet e kontabilitetit, financiar dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit të kontabilitetit.

Likujdimi Shoqerise - Ndjekje e procedurave te likujdimit dhe falimentimit te shoqerise. Hartimi i bilancit ne castet e fillimit te procedures se likujdimit. Pergatitja e pasqyrave financiare vjetore gjate periudhes se likujdimit. Pergatitja e raportit perfundimtar te likujdimit si edhe paraqitja e pasqyrave financiare perpara asamblese se pergjithshme. Njoftimi i Qendres Kombetare te Regjistrimit per perfundimin e procedures se likujdimit si edhe aplikimi per cregjistrimin e shoqerise.

Për të gjitha ato shoqëri apo organizata që kërkojnë cilësi të lartë shërbimesh kontabiliteti, HAT Finance ka njohurit të thella dhe ekspertizën teknike ti ndihmojë në aspektet e mëposhtme:
- Këshillime kontabiliteti për cështje qe lidhen me SKK dhe/ose SNRF, si edhe specialistë në fushën e vlerësimit dhe instrumentave financiar;
- Shërbime për mbajtje kontabiliteti;
- Përgatitje të pasqyrave financiare ose informacione të tjera financiare sipas SKK dhe SNRF;
- Këshillime për drejtim financiar;
- Shërbime për mbajtjen pagave të punonjësve;
- Planifikim financiar;
- Parashikimi i flukseve të parave.