Slider

Shërbime Auditimi dhe Dhënie Sigurie

Shërbime Auditimi dhe Dhënie Sigurie

Sherbimet perfshijne cdo operacion tjeter te pajtueshem me profesionin e Audituesit Ligjor duke perjashtuar cdo veprimtari qe do te shmangte shoqerine nga karakteri profesional apo cdo veprimtari qe bie ne kundershtime me ligjin per ligjit nr.10 091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar".

Kryerja e Sherbimeve te auditimit dhe e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise, te sherbimeve te lidhura, sipas percaktimit te ketyre sherbimeve te dhena nga IFAC (Federata Nderkombetare e Kontabilisteve). Auditimi I siguron besueshmeri si dhe siguron aribute integriteti dhe perpikmerie skuadres drejtuese te biznesit. Puna jone mbeshtetet ne principet tona te Etikes Profesionale dhe monitorohet nga Instituti i Esperteve Kontabel te Autorizuar (IEKA) dhe Bordi i Mbikqyrjes Publike (BMP).

    Sherbimet e Auditimit dhe Sigurise
  • Auditim i pasqyrave financiare ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit te pergatitura sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit apo Standartet Nderkombetare te raportimit Financiar;
  • Auditim i raportimeve per qellime te grupit;
  • Rishikim i kontrolleve te brendshme;
  • Auditim ne perputhje me rregullat dhe kerkesat e industrive specifike;
  • Sherbime te sigurise ne varesi te procedura te rena dakord me klientin;