Slider

Shërbime

Shërbime

Ne përqëndrohemi në nevojat tuaja specifike me një seri të gjërë shërbimesh auditimi, kontabiliteti dhe konsulence. Profesionistët tanë me eksperience njohin mirë planet dhe pritshmëritë tuaja dhe ofrojnë zgjidhjet e duhura me çmime konkuruese.

  Sherbimet
 • - Auditime statutore të pasqyrave financiare 
 • - Auditime, dhënie sigurie dhe shërbime të lidhura mbi pasqyra të tjera financiare të ndryshëm nga pasqyrat vjetore për kompanitë tregtare dhe jo tregtare
 • - Auditime menaxheriale dhe të performancës
 • - Vlerësime, matje dhe çmuarje të tjera kontabël
 • - Konsulenca, këshilla biznesi që synojnë përmirësimin e performancës së sistemeve kontabël të biznesit dhe raportimin e të dhënave për drejtimin
 • - Shërbime dhe këshilla tatimore dhe konsulenca të tjera në fushën fiskale; 
 • - Ndërtimin e planit të llogarive kontabël dhe asistencë në zbatimin e tij bazuar në nevojat e biznesit
 • - Hartimi i rregullave të brendshme të shoqërive tregtare, të përgjithshëm dhe të specializuara për departamentet e kontabilitetit e të auditimit të brendshëm
 • - Regjistrime dhe shërbime kontabël e të raportimit financiar, mujore, tremujore dhe vjetore
 • - Veprimtari mbikëqyrëse në lidhje me kontabilitetin e raportimin financiar dhe raportimin frekuent të mangësive për drejtimin
 • - Rishikime të pasqyrave financiare
 • - Hartim planesh biznesi, parashikime dhe prospekte