Slider

Lidhje të dobishme

Lidhje të dobishme

 Ministria e Financave
http://www.minfin.gov.al/

Qendra e Publikimeve Zyrtare
http://www.qpz.gov.al/

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
http://www.tatime.gov.al/

Agjensia e Prokurimit Publik
http://app.gov.al/

Qendra Kombetare e Regjistrimit
http://www.qkr.gov.al/

Qendra Kombetare e Licencimit
http://www.qkl.gov.al/

Banka e Shqiperise
http://www.bankofalbania.org/

AIDA – Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve
http://aida.gov.al/

Agjensia e Zhvillimit Rural dhe Bujqesor
http://www.azhbr.gov.al/

International Federation of Accountants
http://www.ifac.org/

Instituti i EKSPERTEVE KONTABEL
http://www.ieka.al

Shoqata e Kontabilisteve dhe Financiareve teShqiperise
https://www.shkfsh.org

Portali i Financave Vendore Bashkiake
Platforma e Financave Vendore u vjen në ndihmë aktivistëve, Organizatave të Shoqërisë Civile, medias, bashkive, studiuesve, ekspertëve, etj. të kuptojnë dhe monitorojnë përdorimin e fondeve publike nga bashkitë.
http://financatvendore.al/