Image is not available
Image is not available
Image is not available
Shërbime sa më
cilësore
për klientët tanë

Ne punojmë në bashkëpunim të ngushtë me klientët, duke i ndihmuar te mbrohen nga rreziqet dhe përvetësuar mundësi të reja në biznes.

Slider

Shërbimet tona

Ne përqëndrohemi në nevojat tuaja specifike me një seri të gjërë shërbimesh auditimi, kontabiliteti dhe konsulence. Profesionistët tanë me eksperience njohin mirë planet dhe pritshmëritë tuaja dhe ofrojnë zgjidhjet e duhura me çmime konkuruese.
Audit, HAT Finance

Shërbime Auditimi dhe Dhënie Sigurie

Sherbimet perfshijne cdo operacion tjeter te pajtueshem me profesionin e Audituesit Ligjor duke perjashtuar cdo veprimtari qe do te shmangte shoqerine...

Lexo më shumë
Tax Services, HAT Finance

Shërbime Fiskale

Konsulencat fiskale zgjidhin objektivat dhe nevojat e cdo klienti, duke ndihmuar ata të barazpeshojnë përfitimet me pajtushmërinë me ligjet në f...

Lexo më shumë
Advisory, HAT Finance

Konsulencë mbi Performancën e Aktivitetit dhe Manaxhimin e Riskut…

Konsulencë Financiare Analize e projektit – Studio bashkëpunon me cdo Ndërmarje ose Profesionist që dëshëron te hape nje aktivitet te ri. An...

Lexo më shumë
Performance Consulting, HAT Finance

Shërbime Kontabiliteti dhe OutSourcing

Shërbimet e kontabilitetit zgjidhin objektivat dhe nevojat e cdo klienti për mbajtjen e kontabilitetit dhe raportimin financiar. Angazhimi i një k...

Lexo më shumë

HAT FINANCE

është shoqeri e cila aktivitetin e saj e ka filluar vite me pare ku perfshihen profesioniste me eksperience shume vjeçare në fushën e kontabilitetit, fiskut, analizave biznesit, menaxhimit rriskut, auditimit dhe zhvillimit të biznesit në Shqipëri. Ne bazohemi tek profesionalizmi dhe përvoja e gjerë që ka ekipi ynë për të ofruar Auditim të Pasqyrave Financiare dhe Dhenie SIgurie, Shërbime Kontabiliteti, Konsulence Fiskale, Menaxhimi Rrisku dhe Keshillim per Zhvillim Biznesi.

Më shumë

Pyetje të shpeshta

Ne rast se doni te kontaktoni studion, mund te perdorni modulin e kontaktit direkt ne faqe duke shkuar ketu http://hatfinance.al/sq/na-kontaktoni. Ne kete rast duhet te plotesoni kutine per emrin tuaj, adresen tuaj te e-mail si edhe mesazhin ose pyetjet qe mund te keni. Brenda nje periudhe te shkurter kohe do te kontaktoheni nga studio per ti dhene pergjigje pyetjeve ose problemit tuaj. Ne kete menyre mund te rezervoni dhe nje takim.Gjithashtu ky modul mund te perdoret edhe rastet kur doni te rezervoni nje takim.

Agjensite qeveritare te ngritura si AIDA ose AZHBR nepermjet fondeve te qeverise shqiptare dhe ne bashkepunim me projekte IPA ose EBRD-se ofrojne financime ose grante ne mbeshtjete te tipologjive te ndryshme te bizneseve dhe madhesise se tyre. EBRD nepermjet BASS gjithashtu ofron financime per sipermarrje SME dhe/ose me aksionere femra per te cilat aplikohen kushte preferenciale financimi. Per me shume na kontaktoni ne info@hatfinance.al ose mund te shfletoni permbjedhjen tone ne: http://hatfinance.al/sq/skema-financimi

Ne baze te ligjit per procedurat tatimore ne RSH cdo subjekt mund të dorëzojë deklaratë të re tatimore, me ndryshime, në rastet kur deklarata tatimore fillestare është e pasaktë dhe me mangësi. Deklarata e ndryshuar mund dorëzohet brenda dymbëdhjetë muajve nga afati i dorëzimit të deklaratës fillestare. Kjo nuk perjashton detyrimet qe mund te rrjedhin nga ndryshimi i deklarates + penalitetet.

Rregjistrimi fillestar kryhet pas rregjistrimit ne QKB: - Personat juridikë ose fizikë, brenda dy ditëve pune pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në administratën tatimore, deklarojnë në organin tatimor listën e të punësuarve, pagën përkatëse, përfshirë për personin fizik edhe punonjësit e papaguar të familjes mbi 16 vjeç, me të cilët ai punon e bashkëjeton ligjërisht. - Për personat fizikë të vetëpunësuar pa punëmarrës dhe pa punonjës të papaguar të familjes mbi 16 vjec, me të cilët ai punon dhe bashkëjeton ligjërisht, pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në administratën tatimore, ky deklarim në organin tatimor bëhet të paktën 3 ditë përpara afatit të paraqitjes së deklaratës Punesimi - Deklarim online kryhet 24 ore perpara per punemarres dhe 2 dite perpara administratorin Largimi nga puna - Deklarim online – kryhet brenda 10 diteve nga largimi Sherben edhe per deklarimin tek zyra e punes

Përfiton të drejtën e kompensimit për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, fermerët të cilët përmbushin këto kushte: -Për sa kohë qarkullimi vjetor bazuar në shitjet e kryera për produktet bujqësore, kundrejt personave të tatueshëm, të cilët nuk përfitojnë nga skema e kompensimit, sipas vlerës totale të furnizimit të shënuar në faturë, nuk tejkalon kufirin minimal të përcaktuar të regjistrimit për TVSH-në, për fermerët individual ose pa limit nëse e ushtron veprimtarinë e vetë i përfshirë në shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. -Nëse furnizojnë mallra me .... per me shume klikoni http://hatfinance.al/images/dokumenta/fiskalisti/Kushtet_e__nga_skema_e_kompensimit__prodhuesve______Tatimit_mbi__e_Shtuar.pdf